Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.898

xatamloc@quangnam.gov.vn

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Đảng uỷ xã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 8 và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Chiều ngày 10/01/2019, Đảng uỷ xã Tam Lộc tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Phú Ninh- Báo cáo viên tại Hội nghị quán triệt 03 văn kiện của Hội nghị Trung ương 8, đó là Nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

untitled 2Đ/c Nguyễn Văn Trường - Phó Ban tuyên giáo Huyện uỷ - Báo cáo viên tại Hội nghị

untitled 1
Đảng viên Đảng bộ tham gia học Nghị quyết    

Cùng với đó Hội nghị đã được Báo cáo viên quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân" là một trong những nội dung trọng yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt chủ đề này trong năm 2019 và các năm tiếp theo là góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; Nghị quyết TW 4 khoá XII về "tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chạn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" và Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương"./.

BTV: Biên tập

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Đảng uỷ xã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 8 và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Green Blue Orange Back to Top